Espai del comerciant >> Ordenances municipals

ESTATUTS CONSELL ASSESSOR DE COMERÇ
ESTATUTS CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT AJUNTAMENT ALZIRA

 

ORDENANCES MUNICIPALS

 

ORDENANCES FISCALS- TAXES QUE AFECTEN L'ACTIVITAT COMERCIAL

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

ORDENANÇA FISCAL IMPOST BENS IMMOBLES

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA  

ORDENANÇA PREU PUBLIC ACTIVITATS CULTURALS EDUCATIVES I SOCIALS

ORDENANÇA PREU PUBLIC MAQUINA SUCCIONADORA

ORDENANÇA PREU PUBLIC MATRIMONIS I CERIMONIES CIVILS

ORDENANÇA PREU PUBLIC UTILITZACIO INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS

ORDENANÇA PREU PUBLIC VENDA LLIBRES AJUNTAMENT ALZIRA

ORDENANÇA PREU PUBLIC VENDA MATERIALS DE CONSTRUCCIO

PREUS PUBLICS PUBLICITAT AUTOBUSOS I MARQUESINES

ORDENANÇA FISCAL CEMENTERI MUNICIPAL

ORDENANÇA FISCAL PUBLICITAT PANNELLS I TANQUES

ORDENANÇA FISCAL RESERVES OBLIGATORIES I CANON APARCAMENT

ORDENANÇA FISCAL TARIFES ESTACIONAMENT VIA PUBLICA

ORDENANÇA FISCAL TAXA ASSISTENCIA I ESTANÇA RESIDENCIA MUNICIPAL GUERRILLER ROMEU I AV DE LA MEDITERRANIA

ORDENANÇA FISCAL TAXA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

ORDENANÇA FISCAL TAXA CERTIFICATS I DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

ORDENANÇA FISCAL TAXA ENTRADA DE VEHICLES

ORDENANÇA FISCAL TAXA ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL TAXA INCINERACIO ANIMALS

ORDENANÇA FISCAL TAXA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIO SUBSOL SOL I VOLADA

ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIO

ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA AMB PARADES DE MERCAT

ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES

ORDENANÇA FISCAL TAXA PRESTACIO DE SERVICIS DE CARACTER URBANISTIQUES I AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL TAXA PROVES SELECTIVES DE PERSONAL

ORDENANÇA FISCAL TAXA RETIRADA DE VEHICLES

ORDENANÇA FISCAL TAXA RETIRADA RESIDUS SOLIDS ACTIVITATS ECONOMIQUES

ORDENANÇA FISCAL TAXA SERVICIS CENTRE DE DIA AVINGUDA DE LA MEDITERRANIA

ORDENANÇA FISCAL TAXA TRANSPORT PUBLIC URBA

© 2021 - Ajuntament d'Alzira - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball